ปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร
สำหรับสวนปาล์มน้ำมัน
ปุ๋ย อุปกรณ์การเกษตร
สำหรับสวนยางพารา
อาหาร เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์
สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

ประวัติ

ความเป็นมา

บริษัท พี.ซี. เกษตรเซ็นทรัล จำกัด (กระบี่)

บริษัท พี.ซี. เกษตรเซ็นทรัล จำกัด

จัดตั้งมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540-ปัจจุบัน โดยเริ่มจากการขายอาหารกุ้งและเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง จนถึง ปี พ.ศ. 2546 ได้เริ่มขายผลิตภัณฑ์ปูนขาว โดโลไมล์ และอาหารกุ้ง ที่ใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั่นนำ อาทิ เช่น ซี.พี.ฟาร์ม ศรีสุบรรณ ร้านกุ้งนาง ร้านศิริแสง สตูล และบูรพาฟาร์ม
อ่านต่อ

เทคนิคการเลี้ยง
กุ้งขาว

กุ้งขาว ลิโทพีเนียส แวนนาไม (Litopenaeus Vannamei) กุ้งขาว ลิโนพีเนียส แวนนาไม เป็นสายพันธุ์กุ้งทะเลในกลุ่มกุ้งขาวแปซิฟิก

อ่านต่อ

สาระน่ารู้
เรื่องกุ้ง

จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีด้วยกันหลายวงศ์ กุ้งเป็นสัตว์น้ำ หายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้องๆ

อ่านต่อ

เทคนิควิธีการ
ปลูกปาล์มน้ำมัน

วิธีการปลูกและการดูแลปาล์มน้ำมัน (เอกสารอ้างอิง : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

อ่านต่อ

เทคนิคการ
ปลูกยางพารา

เทคนิควิธีการปลูกยางพารา พื้นฐาน แก่ชาวเกษตรที่สนใจ เพราะ ยางพารา เป็นพืชเศษฐกิจ ที่สำคัญ และทำรายได้จากการส่งออก ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

อ่านต่อ