กากปาล์มน้ำมัน

บริษัท พี.ซี เกษตรเซ็นทรัล จำกัด จำหน่ายกากเมล็ดในปาล์ม กากปาล์มรวม ส่งโรงงานอาหารสัตว์ อาทิเช่น โรงงานซีพี โรงงานป.เจริญพันธ์   โรงงานวีระชัย ฟาร์มวัว ฟาร์มสุกร อีกทั้งบริการส่งถึงที่ ทั่วประเทศ

ติดต่อ   

คุณพิเชษฐ์   081-300-1332, 088-765-0032                                                             คุณอัจฉรา(อุ๊)    088-758-1215

กากปาล์มน้ำมัน (Oil palm meal)

เป็นผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กากปาล์มน้ำมันที่พบในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ กากผลปาล์ม และกากเมล็ดปาล์ม กากผลปาล์มเป็นผลพลอยได้จากการนำปาล์มทั้งผลมาสกัดน้ำมันส่วนกากเมล็ดปาล์มเป็นผลพลอยได้จาก การนำเมล็ดปาล์ม ซึ่งแยกเอาส่วนของเปลือกนอกออกแล้วมาสกัดน้ำมัน
คุณสมบัติ
- กากผลปาล์ม มีโปรตีนค่อนข้างต่ำ ประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์ แต่มีเยื่อใยสูงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
- กากเมล็ดปาล์ม ซึ่งมีส่วนประกอบของกากเนื้อในเมล็ดปาล์มและส่วนที่เป็นกะลาปนกัน มีโปรตีนประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์ และมีเยื่อใยประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต์

ข้อจำกัดในการใช้
- กากผลปาล์มมีเยื่อใยสูงมาก ไม่เหมาะที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบสูตรอาหารสุกรและสัตว์ปีก
- กากเมล็ดปาล์ม มีเยื่อใยสูง เช่นกัน ทำให้ไม่สามารถใช้ได้ในระดับสูงในสูตรอาหารสัตว์

ข้อแนะนำในการใช้
- ในสูตรอาหารไก่กระทง สามารถใช้กากเมล็ดปาล์มได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของสูตรอาหาร
- ในสูตรอาหารสุกรรุ่นและขุน สามารถใช้กากเมล็ดปาล์มได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของสูตรอาหาร

ส่วนประกอบทางเคมี

กากผลปาล์ม กากเมล็ดปาล์ม
ส่วนประกอบ (%)
ความชื้น 12.82 9.67
โปรตีน 7.08 10.18
ไขมัน 6.91 10.22
เยื่อใย 30.51 21.14
เถ้า 4.55 4.25
แคลเซียม - 0.25
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ - -
พลังงานใช้ประโยชน์ได้(กิโลแคลอรี่/กก.)
ในสุกร - -
ในสัตว์ปีก - -
กรดอะมิโน (%)
ไลซีน - -
เมทไธโอนีน - -
เมทไธโอนีน + ซีสตีน - -
ทริปโตเฟน - -
ทรีโอนีน - -
ไอโซลูซีน - -
อาร์จินีน - -
ลูซีน - -
เฟนิลอะลานีน+ไทโรซีน - -
ฮิสติดีน - -
เวลีน - -
ไกลซีน -

1. ลักษณะเด่นของปาล์มน้ำมัน

1.1. เป็นพืชที่ปลูกได้จำกัดเฉพาะพื้นที่ในเขตพื้นที่ร้อนชื้นเท่านั้น ซึ่งภาคใต้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด

1.2. เป็นพืชที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดี

1.3. เป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น ๆ ที่ให้ราคาถูกกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น

1.4. เป็นพืชที่ให้พลังงานที่จำเป็นต่อการบริโภคและอุปโภคของประชากรในชีวิตประจำวัน

1.5. เป็นพืชที่ให้วัสดุพลอยได้จากทุกส่วนของต้นปาล์มที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

1.6. เป็นพืชที่มีจำนวนต้นต่อพื้นที่ปลูกน้อย (ประมาณ 22 ต้นต่อไร่) ทำให้ง่ายต่อการจัดการด้านแรงงาน

1.7. เป็นพืชยืนต้นที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทะลายได้ตลอดทั้งปี อายุการเก็บเกี่ยวมากกว่า 25 ปี จึงทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงานมีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีและมีระยะ เวลาติดต่อกันนาน

1.8. เป็นพืชที่ทนทานต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น กรณีเกิดไฟไหม้สวน ปาล์มน้ำมันสามารถฟื้นสภาพกลับมาเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ใหม่

1.9. เป็นพืชน้ำมันที่มีความสำคัญในอนาคต  โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่น้ำมันเชื้อเพลิงธรรมชาติขาดแคลนหรือมีราคาสูงมากๆ อาจจะใช้น้ำมันปาล์มมาเสริมทดแทนได้บางส่วน

  2. การสกัดน้ำมันปาล์ม (Mill Processing)

หลังจากการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมัน  จะมีการขนส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่สกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีกระบวนการสกัดน้ำมัน 2 แบบ คือ แบบมาตรฐาน (หีบน้ำมันแยก) และแบบหีบน้ำมันผสม โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่สกัดน้ำมันแบบมาตรฐานจะเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิต สูง  ประมาณ 30 ถึง 80 ตันต่อชั่วโมง และน้ำมันที่ได้จัดเป็นน้ำมันคุณภาพระดับเกรดเอ เนื่องจากมีการแยกชนิดของน้ำมันปาล์ม สำหรับโรงงานที่สกัดน้ำมันแบบหีบน้ำมันผสม  จะเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างต่ำ และน้ำมันที่สกัดได้จะเป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมระหว่างน้ำมันปาล์มจากเปลือก และน้ำมันจากเมล็ดในปาล์ม ดังนั้นจะกล่าวถึงวิธีการสกัดน้ำมันแบบที่นิยมใช้โดยทั่วไปตามมาตรฐาน

ในปี พ.ศ. 2552  จังหวัดกระบี่มีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จำนวน 21 โรง มีกำลังการผลิต 659 ตันปาล์มทะลายสดต่อชั่วโมง  หรือจำนวน 9,226 ตันต่อวัน (1 วัน คิดเป็นจำนวน 14 ชั่วโมง)  หรือ จำนวน 2.77 ล้านตันต่อปี (1 ปี คิดเป็นจำนวน 300 วัน) ผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้ทางอ้อมและของเสียหรือกากอุตสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (Palmkernel oil) ทะลายปาล์มเปล่า (Empty Bunch) เส้นใย (Fiber) กะลา (Shell) น้ำเสียและกากตะกอนน้ำมัน (Cake Decanter) ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด (Zero Waste) เช่น ทะลายปาล์มเปล่า เส้นใย กะลา สามารถนำไปเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ น้ำเสียนำมาผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และกากตะกอนน้ำมันนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มมีการจ้างงาน ร้อยละ 17.22  (รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมจังหวัด กระบี่ 2552)

   3. การนำไปใช้ประโยชน์

ปาล์มน้ำมันสามารถนำมาแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น (ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม)

 

3.1  CPO Crude Palm Oil เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสกัดผลปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch) เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มดิบ มีลักษณะข้น สีส้มขุ่น ณ อุณหภูมิปกติ

    คุณสมบัติ : ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์ม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ

 

3.2.  KO Crude Palm Kernel Oil  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดเมล็ดในปาล์ม (Kernel) เพื่อให้ได้น้ำมันเมล็ดในปาล์ม  มีลักษณะกึ่งของเหลว สีเหลืองอบน้ำตาล ณ อุณหภูมิปกติ

    คุณสมบัติ : ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่น ๆ

 

3.3.  RKO RBD palm Kernel Oil  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (KO) เพื่อให้ได้น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ มีลักษณะกึ่งของเหลว สีเหลืองอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ

    คุณสมบัติ : ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ อุตสาหกรรมอาหาร เช่น นมข้นหวาน ไอศกรีม เนยขาว ฯลฯ

 

3.4. RPO RBD Palm Oil เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ มีลักษณะกึ่งของเหลว สีเหลืองอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ

    คุณสมบัติ : ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมการผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เนยเทียม ไอศกรีม นมข้นหวาน สบู่ เป็นต้น

 

3.5 ROL RBD Palm Oil  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกไขปาล์มบริสุทธิ์ออกจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) เพื่อให้ได้น้ำมันปาล์มโอเลอิน มีลักษณะใส สีเหลือง ณ อุณหภูมิปกติ และไม่มีสิ่งเจือปน

    คุณสมบัติ : ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวกับการทอดทุกชนิด เช่น ขนมขบเคี้ยว อาหารทอดสำเร็จรูป ฯลฯ รวมถึงการนำไปใช้ประกอบอาหารภายในครัวเรือน

 

3.6. PHST RBD Palm Stearin เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกไขปาล์มบริสุทธิ์ออกจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (RPO) เพื่อให้ได้ปาล์มบริสุทธิ์ มีลักษณะเป็นของแข็งสีขาว ณ อุณหภูมิปกติ

    คุณสมบัติ : ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมการผลิตเนยเทียม เนยขาว ครีมฉาบหน้าขนม ฯลฯ รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตสบู่โอลีโอเคมีคอล ฯลฯ

 

3.7. PFAD Palm Fatty Acid Distillate  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) เพื่อให้ได้กรดไขมันปาล์ม มีลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตาลอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ

    คุณสมบัติ : ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตสบู่ อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล  การผลิตวิตามิน E รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล

 

3.8. KFAD Palm Kernel Fatty Acid Distillate ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (KO) เพื่อให้ได้กรดไขมันเมล็ดในปาล์ม มีลักษณะใสสีเหลือง ณ อุณหภูมิปกติ

    คุณสมบัติ : ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ อุตสาหกรรมโอลีโอเคมีคอล รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล

 

3.9. KM Kernel Meal ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการสกัดน้ำมันออกจากเมล็ดในปาล์ม (Kernel) เพื่อให้ได้กากเมล็ดในปาล์ม มีลักษณะเป็นเกล็ดละเอียด สีน้ำตาลอ่อน

    คุณสมบัติ : ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ใหญ่

 

3.10. ใบปาล์มน้ำมัน ในสวนปาล์มน้ำมันเมื่อมีการแต่งทางใบ สามารถสับย่อยทางใบและนำไปเลี้ยงสัตว์จำพวกวัว ควาย และม้าได้ โดยทางใบเป็นแหล่งของเส้นใย และวิตามินอีที่สำคัญ

  4.ความสำคัญและศักยภาพของปาล์มน้ำมัน(ในการให้น้ำมัน)

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีศักยภาพในการผลิตน้ำมันต่อพื้นที่สูงสุด เมื่อเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น ๆ (ตารางที่ 1) เมื่อเทียบราคาต้นทุนการผลิตน้ำมันในกลุ่มพืชที่ให้น้ำมันที่สำคัญ 4 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน ถั่วเหลือง เรพสีด และ ทานตะวัน พบว่าน้ำมันปาล์ม (crude palm oil) มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดคือ กิโลกรัมละ 10-11.50 บาท ในขณะที่ น้ำมันถั่วเหลือง มีต้นทุนการผลิตกิโลกรัมละ 18 บาท

 

การใช้ประโยชน์ปาล์มน้ำมันศักยภาพการผลิตน้ำมันของพืชน้ำมันชนิดต่าง ๆ

ชนิดของพืช ปริมาณการผลิตปาล์มน้ำมัน(กก./ไร่)
 ปาล์มน้ำมัน(น้ำมันปาล์มดิบ)  512
 ปาล์มน้ำมัน(น้ำมันเมล็ดใน)  73
 เรพสีด(Rapeseed)  89
 ทานตะวัน  81
 มะพร้าว  54
 ถั่วเหลือง  52
 ถั่วลิสง  51

 

 

กากปาล์มแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

1. กากปาล์มเนื้อเบา

กากปาล์ม_กากเนื้อเบา
กากเนื้อเบา

 มีคุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้ิ

- มีโปรตีน 15.79%

- มีกาก(Fiber) 11.23%

- มีไขมัน(FAT) 2.85%

2.กากปาล์มเนื้อใน

กากเมล็ดใน

กากเมล็ดใน

ปาล์มทั้งเมล็ด (ไม่กะเทาะเปลือก)กากปาล์มชนิดนี้มีโปรตีนต่ำ ประมาณ  5-6 มีโภชนะย่อยได้ประมาณ  62-67 และมีเยื่อใยสูงมาก

3.กากรวม 

กากปาล์ม_กากรวม

กากรวม

เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ได้จากการหีบผลปาล์มทั้งหมด ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ  คือ โปรตีน  7% Min, เยื่อใย  30% Max, ไขมัน  10-15%, และความชื้น  12% Max